De officiƫle shop van Zeilen
0

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 

Algemene Voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN NEW SKOOL MEDIA BV

 

ALGEMEEN

 

1.            Algemeen en toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’)  zijn opgesteld door New Skool Exploitatie  B.V. (hierna: ‘New Skool Media’), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1055  RD) Amsterdam aan de Willem de Zwijgerlaan 350 A/1-1. New Skool Exploitatie B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 60880236, BTWnummer: NL854100787B01

 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle met New Skool  Media gesloten overeenkomsten (hierna: ‘Overeenkomst’) bestaande uit een abonnementsovereenkomst met betrekking tot de door New Skool Media uitgegeven (online) magazines dan wel een overeenkomst met betrekking tot de door New Skool Media geleverde producten (welkomstgeschenken etc.).

 Door het afsluiten van een Overeenkomst (abonnement of bestelling van product), gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden worden buiten toepassing verklaard.

 Deze Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens op www.newskoolmedia.nl gepubliceerd.

 Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 3 juli 2014.

 

2.            Aanbiedingen/overeenkomsten /termijnen

Alle door New Skool Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. New Skool Media behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar Voorwaarden en aanbiedingen te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie.

 Een Overeenkomst kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. New Skool Media is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.

 

3.            Aansprakelijkheid

New Skool Media is slechts aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan New Skool Media is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van New Skool Media komt. New Skool Media is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door u van enig door New Skool Media geleverd product of welkomstgeschenk, tenzij New Skool Media aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

New Skool Media is niet aansprakelijk voor schade die later dan 3 maanden na levering van het product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan New Skool Media schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal New Skool Media op uw verzoek informeren over het eventueel verhalen van uw schade op de leverancier van het product.

New Skool Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn.

 De Voorwaarden en Overeenkomst met New Skool Media aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten. 

 

4.            Auteursrecht

De inhoud van de door New Skool Media uitgegeven Magazines en websites mag niet door of met medewerking van u worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van New Skool Media.

 Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van de door New Skool Media uitgegeven Magazines en websites worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij New Skool Media dan wel de betreffende auteurs.

 

5.            Vragen en klachten

Vragen met betrekking tot facturen in verband met een abonnement dan wel een besteld product dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan New Skool Media ter attentie van de afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken 085 888 5585 of per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan te worden gemeld aan New Skool Media. New Skool Media neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.

 Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Magazine geven abonnee niet het recht de betaling van het abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 

6.            Overdracht

New Skool Media is bevoegd de met u gesloten Overeenkomst over te dragen aan derden. New Skool Media zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.

 

7.            Toepasselijk recht en forum

Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en de Overeenkomst, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de Kantonrechter vallen.

 

 SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN 

 

8.            Looptijd en opzegging van het abonnement

Een nieuw abonnement kan op ieder moment ingaan.

Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders vermeldt in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een (1) maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn New Skool Media over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch 085 888 5585, per post aan het adres van New Skool Media dan wel per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl geschieden. Informatie over de looptijd van de Overeenkomst kan bij de Klantenservice van New Skool Media die te bereiken is op voornoemd telefoonnummer en e-mail adres.

Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in het vorige punt genoemd.

Een zgn. cadeau abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

In het onverhoopt geval van het overlijden van een abonnee, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan New Skool Media wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

 

9.            Bezorging

Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van een door New Skool Media uitgegeven Magazine, zal New Skool Media zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

New Skool Media is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.

Abonnee dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk te melden aan New Skool Media ter attentie van de afdeling Klantenservice. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via 085 888 5585 of per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl. New Skool Media zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het door New Skool Media uitgegeven Magazine zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden.

 New Skool Media is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van een door haar uitgegeven Magazine.

 

10.          Tarieven en betaling

De door New Skool Media gehanteerde tarieven en prijzen  gelden uitsluitend voor abonnementen en  in Nederland en zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso, iDeal, NotaBox of acceptgiro). Abonnee kan de betaalwijze gedurende de gehele abonnementsperiode zelf laten wijzigen van acceptgiro naar incasso en vice versa. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het Magazine, en worden op dezelfde wijze (voor iDeal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De abonnementsprijzen vindt u in het colofon of op de servicepagina van het Magazine.

Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is New Skool Media gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

New Skool Media behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Magazine gepubliceerd.11.          Adreswijzigingen

Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vier weken van te voren, aan New Skool Media te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan New Skool Media gemeld te worden.

 

12.          Wijziging inhoud en lay-out van Magazine

New Skool Media is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de door New Skool Media uitgegeven Magazines naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij New Skool Media ervoor zal zorgen dat het betreffende Magazine ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan met het abonnementstarief. New Skool Media is bovendien

gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een door New Skool Media uitgegeven Magazines op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. U heeft alsdan recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementstarief.

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN WELKOMSTGESCHENKEN EN ANDERE PRODUCTEN 

 

13.          Welkomstgeschenken

Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen als abonnee de voorafgaande zes maanden geen abonnement op  het betreffende door New Skool Media uitgegeven magazine heeft gehad.

De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en andere producten zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat New Skool Media de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt New Skool Media de bestelling aan.

 Indien het welkomstgeschenk niet meer op voorraad blijkt te zijn dan zal door New Skool Media een alternatief daarvan bieden in de vorm van vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief verlenen, een en ander ter keuze van door New Skool Media.

Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt abonnee het verschil terug. Als  het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij abonnee in rekening gebracht. Als abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft abonnee een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

 New Skool Media doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Uitgever abonnee daarvan op de hoogte stellen.

 Eventuele gebreken aan het welkomstgeschenk dienen door abonnee binnen twee weken na ontvangst aan New Skool Media te worden gemeld via 085 888 5585 of per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl. New Skool Media is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen. 

 

14.          Bestelde producten

Bij aankoop van door New Skool Media aangeboden producten (hierna: Producten’) heeft afnemer de mogelijkheid om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve een Product te retourneren gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door afnemer of een vooraf door afnemer aangewezen vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de buren). Indien afnemer gebruik wil maken van haar recht het Product te retourneren dan dient zij dit kenbaar te maken aan New Skool Media via 085 888 5585 of per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl .

Tijdens voornoemde bedenktermijn zal afnemer zorgvuldig omgaan met het geleverde Producten, eventuele  labels, codering en verpakking. Afnemer zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij of zij het Product wenst te behouden.

Indien afnemer van haar herroepingsrecht gebruik maakt, dient binnen de zichttermijn contact op te nemen met de klantenservice van New Skool Media via 085 888 5585 of per e-mail klantenservice@newskoolmedia.nl . De afnemer krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult  afnemer in op de retoursticker. Vervolgens stuurt afnemer het Product in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. Afnemer heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend Product nadat de oorspronkelijke bestelling door New Skool Media aldus is terugontvangen.

 Afnemer ontvangt altijd bericht na een bestelling. De Producten zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een Product tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt afnemer daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat New Skool Media de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt New Skool Media. Wanneer de bestelling niet meer geleverd kan worden krijgt afnemer daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. Afnemer krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op haar bank- of girorekening. De afbeeldingen van de welkomstgeschenken en Producten worden zo nauwgezet mogelijk in beeld gebracht. New Skool Media kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten